Adwokat dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością witam Państwa na mojej stronie, w razie potrzeby pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

Шановний пан чи пані,

З великим задоволенням вітаю вас на моєму веб-сайті, якщо потрібно, я залишаюсь у вашому розпорядженні та запрошую вас зв’язатися зі мною.

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie ukończyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w trakcie pracy w indywidualnie prowadzonych kancelariach adwokackich, jak i w wewnętrznych działach prawnych spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa.

Я випускник денної форми права на факультеті права та адміністрації Сілезького університету в Катовіце, тоді я пройшов навчання в адвокаті в окружній раді адвокатів у Катовіце.  Я набув професійного досвіду як під час роботи в юридичних фірмах, що працюють індивідуально, так і у внутрішніх юридичних відділах комерційних юридичних компаній, включаючи акціонерні товариства з акціонерним капіталом Державного казначейства.

Z uwagi na potrzebę pomocy prawnej jaką przez ostatnie lata pojawiła się u moich przyjaciół obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce, w naturalny sposób rozwinęłam swoją działalność w zakresie pomocy prawnej cudzoziemcom ze Wschodu i dlatego znaczne grono moich klientów obecnie stanowią obywatele Ukrainy, ale także cudzoziemcy z krajów rosyjskojęzycznych.

Через потребу в юридичній допомозі, яка з’явилася в останні роки з моїми друзями українських громадян, які проживають у Польщі, я, природно, розвивав свою діяльність у галузі правової допомоги іноземцям зі Сходу, і тому значна група моїх клієнтів зараз громадяни України, а також іноземці з інших країн, російськомовні.

Niewielu spośród zamieszkujących i pracujących w Polsce obywateli Ukrainy, wie że ich sytuacja, stosunki prawne w sprawach cywilnych i karnych uregulowane zostały w zawartej w dniu24 maja 1993 r. Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

Мало українських громадян, які живуть і працюють у Польщі, знають, що їхнє становище та правовідносини у цивільних та кримінальних справах регулювалися Угодою між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правовідносини у цивільних та кримінальних справах, укладеною 24 травня 1993 р.

Zgodnie z jej postanowieniami obywatele Ukrainy korzystają na terytorium Rzeczypospolitej Polski z takiej samej ochrony prawnej w sprawach osobistych i majątkowych, jaka przysługuje obywatelom Polski.

Відповідно до його положень громадяни України користуються таким самим правовим захистом в особистих та майнових справах на території Республіки Польща, що і громадяни Польщі.

Ponadto Obywatele Ukrainy mają prawo swobodnego i nieskrępowanego zwracania się do organów sprawiedliwości, sądów i prokuratur, właściwych w sprawach cywilnych i karnych, występowania przed nimi, i wytaczania powództw, składania wniosków, jak również dokonywania innych czynności procesowych na tych samych warunkach, co obywatele Rzeczpospolitej Polski.

Більше того, громадяни України мають право вільно та безперешкодно посилатися на судові органи, суди та прокуратури, компетентні у цивільних та кримінальних справах, виступати перед ними та пред’являти позови, подавати заяви, а також вживати інші процесуальні дії на тих самих умовах як громадяни Республіки Польща.

Świadczę pomoc prawną cudzoziemcom- obywatelom: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych Państw, których obywatele są osobami ukraińskojęzycznymi lub rosyjskojęzycznymi, w tym w sprawach w związku z wydaną decyzją zobowiązującą cudzoziemca do powrotu, odwołaniem od decyzji i postępowaniem przed Szefem/Urzędem do spraw Cudzoziemców.

Я надаю юридичну допомогу іноземцям – громадянам: України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії та інших держав, громадянами яких є україномовні або російськомовні люди, в тому числі у випадках, пов’язаних з рішенням, яке зобов’язує іноземця повернутися, оскарженням рішення та провадження в голові / офісі для іноземців.

Na stałe współpracuję z tłumaczem języka rosyjskiego i ukraińskiego, co umożliwia i ułatwia komunikację z osobą władającą tylko językiem ukraińskim, bądź rosyjskim.

Я постійно співпрацюю з перекладачем російської та української мов, що дає змогу та полегшує спілкування з людиною, яка говорить лише українською або російською мовами.

ZAKRES SPRAW

СФЕРА СПРАВ

 • dla obywateli Ukrainy na terytorium RP;

–         для громадян України на території Республіки Польща

Z myślą o przybyłych na teren Rzeczypospolitej Polski imigrantach, zwłaszcza narodowości ukraińskiej, udzielam porad prawnych i prowadzę sprawy sądowe z ich udziałem przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Думаючи про іммігрантів, які приїжджають на територію Республіки Польща, особливо української національності, я надаю юридичні консультації та веду судові справи за їх участю перед польськ

Wychodząc naprzeciw potrzebom sąsiadów zza wschodniej granicy, w tym obywateli Ukrainy, Kancelaria prowadzi pomoc prawną w sprawach zwłaszcza z zakresu:

З метою задоволення потреб сусідів за межами східного кордону, включаючи громадян України, Юридична фірма надає правову допомогу у питаннях, зокрема, у галузі:

 • postępowań przed Szefem/Urzędem do spraw Cudzoziemców, m. in. w związku z decyzją zobowiązującą cudzoziemca do powrotu, wniesieniem odwołani od decyzji;
 • провадження у голові / офісі для іноземців, напр. у зв’язку з рішенням, яке зобов’язує іноземця повернутися, подавши апеляцію на це рішення;
 • prawa pracy- zawarcie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, wygaśnięcie stosunku pracy, roszczenia z tego wynikające;
 • tрудове законодавство – укладення трудового договору, розірвання трудового договору, припинення трудових відносин, вимоги, що з них виникають;
 • prawa rodzinnego- zawarcie małżeństwa, rozwód, władza rodzicielska, alimenty, stosunki osobiste i majątkowe małżonków;
 • сімейне право – шлюб, розлучення, батьківська відповідальність, аліменти, особисті та майнові відносини подружжя;
 • prawa karnego- obrona karna oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia; zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 • кримінальне право – кримінальна захист обвинуваченого та представництво потерпілого у справах про злочини та дрібні правопорушення; повідомлення про злочин;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, umów handlowych, stosunków zobowiązaniowych;
 • ведення бізнесу в Польщі, комерційні контракти, зобов’язальні відносини;
 • odszkodowanie , zadośćuczynienie- z tytułu zdarzeń losowych, wypadków, ubezpieczeń;
 • компенсація, відшкодування – внаслідок випадкових подій, нещасних випадків, страхування;
 • nieruchomości- pomoc w zakupie;
 • нерухомість – допомога у придбанні;
 • prawa cywilnego, spadkowego- uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, postępowanie spadkowe.

цивільне право, спадкове право – визнання померлим, підтвердження смерті, спадкове провадження.

Chcesz abyśmy doradzili Ci w sprawie prawnej?

Zapraszamy do kontaktu - bezpłatna wycena sprawy w ciągu 24 godzin!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja Quick Services & SilesiaRunner.pl